Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Вісник серцево-судинної хірургії?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

У журналі Вісник серцево-судинної хірургії публікуються результати фундаментальних і прикладних  наукових досліджень з актуальних проблем та досвіду їх практичного застосування (у тому числі  мультидисциплінарних)  в усіх напрямках серцево-судинної хірургії та суміжних сферах.

Друкуються завершені оригінальні роботи, які раніше не публікувалися: експериментальні та наукові статті, огляди, рецензії та критика наукової літератури, клінічні досвіди.
Плата за публікацію – відсутня.
Усі статті супроводжуються ідентичними резюме, що відображають основний зміст роботи, англійською, українською і російською мовами.

Редакція не завжди поділяє думку авторів.

Відповідальність за достовірність рекламних матеріалів несуть рекламодавці.

 

Подання статті

На електронну адресу редакції ({cvs-herald@ukr.net}) необхідно надіслати:
  * рукопис (прохання адекватно оцінювати розмір відправленого файлу, за необхідності використовувати в даному документі ілюстрації з роздільною здатністю, достатньою для перегляду на екрані);
  * усі ілюстрації в кольоровому (для онлайн-версії) та чорно-білому (для друкованої версії) вигляді в одному зі стандартних графічних форматів;
  * лист-заяву від керівника установи, де працює (-ють) автор (-и), щодо публікації статті/ статей на ім’я головного редактора журналу;
  * для аспірантів і здобувачів – письмову рецензію наукового керівника або доктора наук за професійним напрямом;
  * розкриття конфліктів інтересів;
  * інформація про усіх авторів та контакти відповідальної особи.
Інформація про авторів українською та англійською мовою подається за такою формою:  
  * прізвище, ім’я, по батькові (повністю);
  * науковий ступінь, вчене звання;
  * посада, місце роботи / навчання (найменування установи або організації, в тому числі підрозділу, кафедри);
  * адреса (включаючи індекс) і телефон організації;
  * особиста адреса електронної пошти;
  * для контактної особи – номер мобільного телефону;
  * інформація про внесок кожного автора у проведенні дослідження та підготовці статті.

 

УВАГА! Прізвища та імена не коригуються, друкуються в авторській редакції.

 

Біоетичні норми

Журнал керується правилами, рекомендованими міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE). {(Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals)}

Усі досліди із залученням лабораторних тварин, будь-яких матеріалів людини, за участі пацієнтів або донорів повинні бути проведені та описані з дотриманням норм біоетики. Протокол експерименту має бути затверджений локальним комітетом з біоетики і відповідати міжнародним стандартам.
 Для робіт з використання матеріалу людини – Гельсінської декларації (1975) з доповненнями (2000 та 2008 року). При неможливості повного дотриманні зазначених норм автор повинен обґрунтувати зміну протоколу, затвердити його локальним комітетом з біоетики і вказати відповідні зміни в розділі Матеріали та методи.
 Описуючи досліди з лабораторними тваринами, необхідно вказати, яких рекомендацій стосовно роботи з тваринами дотримувались.

 

Умови публікації

Загальні вимоги

Статті в паперовій версії журналу публікуються мовою оригіналу – українською, англійською або російською. На сайті журналу обов’язковим є розміщення всіх статей англійською мовою.

Рукопис має містити:
індекс УДК;
назву статті;
прізвища та ініціали авторів;
назву установи, де працюють автори (якщо авторів декілька і вони працюють у різних закладах, необхідно персоніфікувати їх позначками 1, 2, 3), міста, країни (для іноземців);
ілюстративний матеріал;
анотацію та реферат-резюме;
список використаної літератури у стилі Ванкувер, в якому не менше 50% джерел видано протягом останніх п’яти років.

Анотація та реферат-резюме статті

Анотація подається мовою статті: в ній необхідно стисло розкрити мету, основні питання та проблеми статті, висновки (обсяг – до 1000 знаків).

Реферат-резюме подається англійською чи/та українською мовою (залежно від мови статті) і повинен мати таку саму структуру, як і стаття: «Вступ», «Мета роботи», «Матеріали та методи», «Результати та обговорення», «Висновки». Обсяг резюме –  від 1800 знаків.
У випадку, коли реферат-резюме публікується українською та англійською мовою, переклад має бути якісним та ідентичним, назва установи повинна збігатися з офіційною.

Стаття українською мовою:
анотація українською мовою (обсяг до 1000 знаків);
реферат-резюме англійською мовою (обсяг – від 1800 знаків).  

Стаття англійською мовою:
анотація англійською мовою (обсяг до 1000 знаків);
реферат-резюме українською мовою (обсяг – від 1800 знаків).  

Стаття російською мовою:
анотація російською мовою (обсяг до 1000 знаків);
реферат-резюме англійською мовою (обсяг – від 1800 знаків);  
реферат-резюме українською мовою (обсяг – від 1800 знаків).

Переклад статті англійською мовою  

Якщо стаття для публікації у друкованій версії журналу подається українською/російською мовою, її переклад англійською мовою для публікації на сайті журналу http://cvs-herald.org.ua має бути якісним та  ідентичним.

Бібліографічний опис

Не менш 50% посилань має бути на джерела, опубліковані за останні 3 роки у виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science Core Collection.

Оформлення списку літератури має відповідати стилю Ванкувер (Vancouver style). Детально див. http://amosovinstitute.org.ua/wp-content/uploads/2017/03/Rekomendatsiyi-z-oformlennya-posilan-v-naukovih-robotah.pdf  

Для статей англійською мовою та перекладів статей на англійську посилання на джерела, написані кирилицею, необхідно надавати латиницею (англійською або трансліт).
При транслітерації слід використовувати стандарт BGN / PCGN (United States Board on Geographic Names / Permanent Committee on Geographical Names for British Official Use), рекомендований міжнародним видавництвом Oxford University Press як "British Standard". Для транслітерації тексту відповідно до стандарту BGN можна скористатися посиланнями:
українською – http://www.slovnyk.ua;
російською –  http://ru.translit.ru.

Рецензування та редагування
Всі надіслані в редакцію статті підлягають рецензуванню і редагуються відповідно до умов публікації в журналі. За необхідності стаття може бути повернута авторам для доопрацювання та відповіді на запитання. Коректура авторам не висилається, вся додрукарська підготовка проводиться редакцією за авторським оригіналом. Відхилені рукописи авторам не повертаються.

Не приймаються до друку статті, опубліковані раніше або надіслані в інші видання.


Вимоги до тексту статті

Структура статті має відповідати загальноприйнятим вимогам для наукових статей і складатися з таких розділів: «Вступ», «Мета роботи», «Матеріали та методи», «Результати та обговорення», «Висновки».

Статті повинні містити такі необхідні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки проведеного дослідження та перспективи подальших пошуків у цьому напрямі.
Резюме до статті, в якій публікуються результати експериментальних досліджень, повинно мати аналогічну структуру.

Якщо стаття містить опис експериментів над тваринами, необхідно зазначити, чи відповідала методика їх проведення Гельсінкській декларації 1975 р. та її перегляду 1983 р., чи узгоджуються методи знеболення та позбавлення життя тварин із «Правилами виконання робіт з використанням експериментальних тварин», затвердженими наказом МОЗ України.

Технічні вимоги

Текст набирають у редакторі Microsoft Word (будь-якої версії) гарнітурою Times New Roman, 14 пунктів з інтервалом 1,5, без табуляторів, без переносів у словах. Усі спеціальні знаки набирають за допомогою команд «Вставка/Символ».

Складні формули (типу ) набирають у редакторі формул. Прості формули (типу а + с) можна набирати в тексті.

Рисунки, таблиці, діаграми та формули мають бути включені в текст.

Таблиці слід будувати в редакторі Microsoft Word. Кожна таблиця повинна мати заголовок і порядковий номер.

Інші ілюстративні матеріали (фотографії, рисунки, креслення, діаграми, графіки тощо) позначаються як «рис.» і нумеруються згідно з порядком їх згадування у статті.

Діаграми та графіки виконуються у форматі MS Excel або MS Graph. Для зручності верстки до них додають вихідні дані, що використовувалися для побудови, та електронний варіант.

Дозволяється використовувати як ілюстрації чорно-білі рисунки, виконані професійно вручну. Їх сканують із роздільністю 300 dpi, подають у форматі TIF або JPG. При цьому надписи та позначення мають бути чіткими і добре читатися при зменшенні зображення до розмірів журнальної колонки.

Фотографії, ехограми подаються в оригінальному або електронному вигляді, скановані з роздільністю не менше 300 dpi і збережені у форматі TIFF або JPEG.

Передрукування статей можливе лише за письмової згоди редакції та з посиланням на журнал.

Редакційна політика
Статті рецензуються двома незалежними експертами, яких призначає редколегія, після чого автору надсилається примірник рукопису статті із зауваженнями рецензентів. Виправлений авторами варіант статті, погоджений із рецензентами, вважається остаточним і повинен бути підписаний рецензентами та авторами «До друку», після чого заміни тексту, рисунків або таблиць стають неприпустимими. При затвердженні номеру редколегія керується датою надходження останнього варіанта.У разі відхилення рецензентами статті редакція надсилає автору письмове повідомлення.
Подаючи статтю, автори можуть запропонувати кандидатури незалежних рецензентів для своєї роботи, а також попросити виключити зі списку рецензентів не більше двох вчених або лабораторій. Редколегія з розумінням ставиться до таких побажань, проте залишає за собою право залучати тих рецензентів, які проведуть більш ґрунтовний аналіз роботи.
Журнал гарантує конфіденційність усіх етапів подання, рецензування та додрукарської підготовки і вимагає від авторів не поширювати листування з журналом серед третіх осіб, не розміщувати рецензії, коментарії редакторів на будь-яких веб-сайтах без згоди видавництва, незалежно від того, були опублікована робота або ні.
Журнал вимагає від усіх авторів розкривати будь-який фінансовий конфлікт інтересів, який може тлумачитися як вплив на результати або тлумачення їх рукописи. Автори повинні оголосити будь-який такий конфлікт у супровідному листі, що супроводжує рукопис, і в розділі Подяки рукопису. Відповідному автору буде запропоновано підписати форму від імені всіх авторів стосовно потенційних конфліктів інтересів на момент прийняття. Ця політика застосовується до всіх поданих дослідницьких рукописів і матеріалів огляду. Приклади мови опису включають: AUTHOR є працівником та акціонером КОМПАНІЇ; АВТОР є засновником КОМПАНІЇ та членом його науково-консультативної ради; Ця робота була частково підтримана грантом від компанії "КОМПАНІЯ".

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.